Szkolenia BHP

OFERTA SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Organizujemy szkolenia z zakresu „Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” zarówno dla pracodawców oraz pracowników różnych szczebli.
Prowadzimy kursy dla osób kierujących pracownikami (dyrektorzy, kierownicy wydziałów, działów, mistrzowie, brygadziści itp.) jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych.
Szkolenie zapewnia uczestnikom:
• zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa   i zdrowia pracowników podczas pracy oraz odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi,
• poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków           i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
• nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania     w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.