GRUPA 2

Przygotowujemy kandydatów do egzaminu w wymienionym zakresie.

Grupa 2 (Eksploatacja + Dozór): Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

WAŻNOŚĆ ŚWIADECTW
Świadectwa kwalifikacyjne E oraz D ważne są przez 5 lat od daty zdania egzaminu.
Świadectwa kwalifikacyjne wydawane są w przeciągu trzech tygodni od daty egzaminu.